2023 EQUIP HUMÀ

Les persones, l’ànima de la Institució

Persones - Memoria 2023

A l’Institut Guttmann el perfil, la cultura i els valors estan representats en els professionals que dia a dia dediquen el seu temps a l’activitat de la Fundació, dipositen el seu coneixement i experiència i, amb la seva actitud i gran compromís fan possible la voluntat d’excel·lència del conjunt de la organització.

Per les seves peculiaritats, el desenvolupament de l’activitat professional a l’Institut Guttmann és rigorós, exigent i sovint molt vocacional, i és la destacable implicació de tots els professionals que formen l’equip Guttmann la que permet que tant els pacients com les seves famílies rebin la millor atenció i se sentin compresos, acompanyats i segurs.  

Des de que la Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa és l’eix transversal a tota l’organització, la Política de Recursos Humans emana dels compromisos específics de la primera. En tot cas, les línies marcades es basen en l’objectiu de treballar per l’excel·lència i sempre anar un pas més enllà dels requeriments legals i administratius, de les normes de la bona pràctica o de la supervisió dels organismes als quals l’organització està obligada a retre comptes.

  • L’Institut Guttmann, en matèria de Recursos Humans, aposta per mantenir els valors institucionals amb un alt compromís en el desenvolupament personal i professional de l’equip humà, considerant-lo el principal actiu de la Fundació.
  • L’equip humà de l’Institut Guttmann es caracteritza per la permanència d’un equip de professionals competents i altament motivats per impulsar voluntàriament  l’excel·lència clínica, la innovació i la generació de nous coneixements en l’àmbit de la neurorrehabilitació i de la neurociència en general, i es treballa per mantenir aquesta solidesa de l’actiu humà.
  • La cultura organitzativa s’orienta a afavorir l’assoliment d’una entitat de coneixement intensiu, d’alt rendiment i de creació de valor per al ciutadà.
COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA

PERSONAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN 2023

personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metges/sses33 24,6 3,3 27,9
Psicòlegs/ogues 20 16,1 0,3 16,4
Farmacèutics/ques 2 1,70 1,7
Becaris/es 6 4,80 4,8
Infermers/res 113 81,60 81,6
Fisioterapeutes 62 38,70 38,7
Terapeutes  ocupacionals 51 24,3 0,1 24,3
Mestres/esses d’educació fisica 8 4,30 4,3
Treballadors/es socials 8 6,70 6,7
Logopedes 17 11,30 11,3
Auxiliars assistencials 221 140,80 140,8
ASSISTENCIAL 541 354,9 3,7 358,6
Directius/ves 98,208,2
Càrrecs tècnics i/o gestió 12 12,00 12,0
Administratius/ves 88 73,3 0 73,3
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 109 93,5 0 93,5
Manteniment 13 8,70 8,7
Restauració00 36,4 36,4
Neteja 98,2 27,5 35,7
Bugaderia-rober3 3 0,73,7
Seguretat-consergeria00 25,2 25,2
Jardineria00 2,5 2,5
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 25 19,9 92,3 112,2
TOTAL PERSONAL 675 468,3 96 564,3
Personal a l’Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann (Badalona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metge/sses32 24,6 3,0 27,6
Psicòlegs/ogues 11 8,8 0 8,8
Farmacèutics/ques 2 1,70 1,7
Becaris/es 6 4,80 4,8
Infermers/res 113 81,60 81,6
Fisioterapeutes 33 21,50 21,5
Terapeutes  ocupacionals 31 17,9 0 17,9
Mestres/esses d’educació fisica 8 4,30 4,3
Treballadors/es socials 8 6,70 6,7
Logopedes 6 4,70 4,7
Auxiliars assistencials 200 127,60 127,6
ASSISTENCIAL 450 304,2 3,0 307,2
Directius/ves 98,208,2
Càrrecs tècnics i/o gestió 12 12,00 12,0
Administratius/ves 76 66,5 0 66,5
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 97 86,7 0 86,7
Manteniment 12 7,70 7,7
Restauració00 31,9 31,9
Neteja 98,2 21,8 30,0
Bugaderia-rober3 3,0 0,73,7
Seguretat-consergeria00 16,7 16,7
Jardineria00 1,3 1,3
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 24 18,9 72,4 91,3
TOTAL PERSONAL 571 409,8 75,4 485,2
Personal a Guttmann Barcelona (Barcelona)
personal contractatserv.externs / professionalsplantilla resultant
nombre de personespersonal equivalent*personal equivalent*personal equivalent*
Metge/sses 1 0,0 0,3 0,3
Psicòlegs/ogues 9 7,3 0,3 7,6
Fisioterapeutes 29 17,30 17,3
Terapeutes ocupacionals 20 6,4 0,1 6,5
Logopedes 11 6,60 6,6
Auxiliars assistencials 21 13,10 13,1
ASSISTENCIAL 91 50,7 0,7 51,4
Càrrecs tècnics i/o gestió
Administratius/ves
12 6,80 6,8
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 12 6,8 0,0 6,8
Manteniment 1 10 1
Restauració00 4,5 4,5
Neteja 0 0 5,6 5,6
Seguretat-consergeria 0 0 8,6 8,6
Jardineria00 1,2 1,2
INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT 1 1 19,9 20,9
TOTAL PERSONAL 104 58,5 20,6 79,1

COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU

En el següent quadre es mostra el desglossament per sexe i edat de l’Equip Directiu de l’Institut Guttmann.

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones015675%
Homes011225%
Total general0268100%
% Total0,0%25%75%100%

DIMENSIÓ DE LA PLANTILLA

Desglosament per sexe i edat
SEXEMenys de
35 anys
De 35
a 50 anys
Més de
50 anys
Total% TOTAL
Dones1361237833766,1%
Homes51725017333,9%
Total general187195128510100%
% Total36,7%38,2%25,1%100%
Professionals per categoria i sexe
PROFESSIONALS DE L’INSTITUT GUTTMANNDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves6281,6%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques2718458,8%
Infermers/res73199218%
Fisioterapeutes – Terapeutes ocupacionals – Mestres/esses d’educació física53267915,5%
Treballadors/es socials – Logopedes201214,1%
Tècnics/ques especialistes2020,4%
Auxiliars assistencials836614929,2%
Personal administratiu61258616,9%
Personal de serveis914234,5%
Becaris/es2351%
Total Professionals336174510100%
Personal subcontractat

L’Institut Guttmann utilitza la subcontractació com una eina de gestió que li permet concentrar-se en les seves competències essencials, delegant la prestació de certs serveis de suport continuat a professionals especialitzats d’altres àrees de treball o coneixement.

En el 2023 va tenir subcontractats diversos serveis continuats, com el laboratori, la restauració, la seguretat o la neteja, a més dels metges/ses consultors que, esporàdicament, atenen al centre per requeriment de l’staff facultatiu. Per manca de dades arrel dels canvis produits per la Llei de Protecció de Dades, no podem facilitar informació relativa al personal subcontractat de cuina, cafeteria, seguretat, neteja i laboratori, per tant a continuació es mostren les xifres dels honoraris professionals (metges/ses consultors).

Professionals per categoria i sexe
SEXEHONORARIS PROFESSIONALS (METGES/SES CONSULTORS)
Dones12
Homes16
TOTAL28
POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ I OCUPABILITAT

El principi de consolidació de l’ocupació i d’estabilitat de les plantilles, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada exercici, és fonamental a la política d’ocupació de la Fundació Institut Guttmann, on com a norma general, els llocs que tenen un caràcter estable es cobreixen amb una contractació de caràcter indefinit.

A més, per tal de promoure la inserció laboral dels joves que han finalitzat els seus estudis, l’Institut Guttmann reserva certs llocs de treball per a ser coberts amb contractes en pràctiques que permeten l’adquisició d’experiència professional, i que, preferentment són ocupats per estudiants que han realitzat els màsters i postgraus propis de l’Institut Universitari, així com personal en formació que ja ha realitzat pràctiques a l’hospital i que ha estat avaluat positivament.

La plantilla de l’Institut Guttmann es caracteritza per una baixa rotació i una adequació de la plantilla, per la qual cosa no són habituals processos de reclutament massius. Els  processos de reclutament són molt personalitzats i combinen les fonts internes i les externes segons la tipologia del lloc de treball.

TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit27915143084,3%
Temporal84122,4%
Interí / relleu48156312,4%
Beques2351%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS337173510100%
Noves contractacions
TIPOLOGIA CONTRACTUALDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Indefinit1351848,6%
Temporal2138,1%
Interí / relleu1331643,2%
TOTAL NOVES CONTRACTACIONS28937100%
Desglossament per edat en les noves contractacions
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys1962567,6%
De 35 a 50 anys831129,7%
Més de 50 anys1012,7%
TOTAL28937100%
Taxa de rotació per edat i sexe
EDATDONESHOMESTOTAL% TOTAL
Menys de 35 anys33631,6%
De 35 a 50 anys52736,8%
Més de 50 anys24631,6%
TOTAL10919100%