2023 ACTIVITAT I RESULTATS ASSISTENCIALS

Resultats del procés rehabilitador – altres patologies

Resultats

A continuació es presenten els resultats obtinguts en l’estudi de les persones afectades per amb patologies distintes a la Lesió Medul·lar i al Dany Cerebral Adquirit. Durant el 2023, varen finalitzar el seu procés neurorehabilitador 62 pacients adults amb altres patologies (Guillain-Barré, miopaties, etc.) que no podem agrupar amb els pacients anteriorment analitzats: lesió medul·lar i dany cerebral.

La mitjana d’edat dels pacients fou de 53 anys i hi ha una major presència de dones (52%).). El nivell d’estudis més freqüent entre aquest grup de població són els estudis superiors, seguit dels secundaris i els primaris. A continuació es detallen dades demogràfiques:

Població per gènere

Situació psicosocial

En aquest apartat es recullen els resultats sobre el destí del pacient amb patologies diferents a la Lesió Medul·lar i al Dany Cerebral Adquirit un cop ha rebut l’alta hospitalària i també amb qui conviu i el seu nivell d’interrelació amb altres persones i el seu entorn.

Si analitzem la situació de convivència a l’ingrés i a l’alta, s’observen algunes variacions. Augmenten els casos de les persones que tornen a viure amb els seus pares després de l’alta i els que han d’ingressar en una institució o viuen amb un/a assistent. Per altra banda, disminueixen els casos de convivència amb companys de pis, amb familiars propers o amb parella, així com les persones que viuen soles.

Per altra banda, des de l’Institut Guttmann duem a terme la valoració sociofamiliar del pacient, que ens ajuda a detectar situacions de risc social i a realitzar una intervenció adequada a les necessitats socials de cada pacient. Segons dades de l’any 2023, en el 52% dels casos ha millorat la situació sociofamiliar del pacient a l’alta, en el 31% es manté i en el 17% empitjora.

Els resultats s’han calculat amb l’EVSF-IG, la qual és una adaptació de l’Escala de Valoració Sociofamiliar de Gijón. Aquesta escala ens permet classificar els pacients segons 4 categories (Sense dificultats socials ≤ 5 punts; Lleus dificultats socials de 6 a 9 punts; Importants dificultats socials de 10 a 14 punts i Greus dificultats socials ≥ 15 punts).

Pel que fa a la percepció de la qualitat de vida, les dades analitzades evidencien que, després del tractament neurorehabilitador, millora en el 47% dels casos. La millora, encara que sigui relativament petita, 0,66 punts de mitjana, resulta estadísticament significativa (p<0.001). 

Millora de l’autonomia funcional

La funcionalitat assolida pels nostres pacients la mesurem amb l’escala internacional Functional Independence Measure (FIM). Els pacients presenten una millora de la independència funcional de 25,09 punts a l’alta en la puntuació total (p<0.001).

Pel que fa la millora de la funcionalitat motora, els pacients donats d’alta el 2023 milloren de mitjana 24,26 punts.

L’escala FIM mesura la capacitat d’independència del pacient per realitzar les activitats de la vida diària (AVDs). El FIM-Total resulta de la suma de les dues àrees (cognitiva i motora) i la puntuació va de 18 a 126 punts, de manera que quan més alta és la puntuació, millor és el nivell de funcionalitat del pacient.