2023 LA FUNDACIÓ

Comunicació amb els grups d’interès

Grups interes - Memoria 2023

L’Institut Guttmann manté un sistema de comunicació que garanteix el desenvolupament d’un circuit d’informació directe, fluid i bidireccional amb els seus grups d’interès (detectats i analitzats).

ods 3

Tant en l’àmbit intern, com en l’àmbit extern, la comunicació és una eina de primer nivell per detectar, planificar i satisfer les necessitats d’informació pròpies i alienes, treballant per millorar la notorietat, el prestigi social i la reputació de la institució, i creant complicitats amb els professionals, les associacions de persones amb discapacitat, entitats, administració i la societat en general, particularment amb els col·lectius amb els quals l’organització es relaciona.

Accions amb els grups d’interès

Pel que fa a la comunicació amb els grups d’interès, durant 2023 s’han portat a terme les següents actuacions:

 • Hem treballat conjuntament amb la consultora PDCA en el Diagnòstic de l’Àrea d’Atenció al Pacient de Guttmann Barcelona amb l’objectiu de millorar la definició de circuits interns i externs, la incorporació parcial de nous aplicatius informàtics per a la millora dels procediments i la priorització de funcions.
 • Hem donat continuïtat a les activitats divulgatives amb les Àgores en les quals aquest any hi han participat un total de 1.338 persones.
 • Els Webinars adreçats a la comunitat educativa, emmarcats dins la Clínica del Neurodesenvolupament de Guttmann Barcelona, han continuat celebrant-se amb una molt bona acollida per part del professorat, amb un total de 3.015 inscrits. 
 • S’han finalitzat les 3 últimes sessions del seminari “Nous lideratges per impulsar la innovació social” i s’ha començat amb l’edició dels textos que conformaran el quart volum de la col·lecció Innovació Social i Discapacitat i que serà presentat formalment durant l’any 2024 gràcies a la col·laboració de Zurich. 
 • S’ha organitzat una sessió temàtica del Consell Social i de Participació sobre la figura de l’Assistent Personal. Seguint el programa d’actuacions previstes amb les associacions, en aquesta ocasió s’ha debatut sobre la rellevància i la necessitat d’una legislació urgent que contempli la figura de l’assistent personal tal com recull la CDPD – Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. D’aquesta trobada se n’ha extret un document de conclusions anomenat “L’assistència personal, una eina clau per a la vida independent”. 
 • Hem treballat en una cooperació internacional amb Ucraïna amb un breu programa d’acompanyament i formació a 12 professionals format per metges rehabilitadors, neuròlegs i psiquiatres provinents de diferents hospitals d’Ucraïna amb l’objectiu de conèixer i aprendre sobre l’abordatge que a l’Institut Guttmann donem al pacient amb lesions neurològiques. La col·laboració ha estat possible gràcies a la intermediació de Sor Lucia Caram qui, des de gairebé el principi de la guerra, col·labora amb Ucraïna en diferents projectes. 
 • S’ha dut a terme una reunió de treball amb membres de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per abordar diversos temes, entre els quals la possibilitat de realitzar un projecte pilot en temes de reinserció comunitària relacionat amb el programa Vida Activa i en la creació de projectes singulars amb un enfoc sòcio-sanitari dirigits a poblacions diana que no acabin la seva atenció a l’hospital i projectes relacionats amb la prevenció de la institucionalització de les persones amb discapacitat. 
 • El mes de novembre vam acollir la presentació del Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Lesión Medular, un document que estableix les línies estratègiques i les bones pràctiques necessàries per aconseguir unitats de lesió medul·lar (ULMs) humanitzades. La iniciativa s’emmarca dins d’HUMANIZALE, un projecte promogut per Hollister i EVEN- Grupo de Expertos en Vejiga Neurógena.
 • El mes de gener es va constituir la Comissió negociadora del nou Pla d’Igualtat, que ha treballat durant tot l’any per consensuar el pla, que inclou protocols d’assetjament i la posada en marxa del Canal Denúncies, entre altres iniciatives. La comissió paritària, formada també per sindicats externs a l’organització, compta amb la representació de la part social i de la institució. En el cas de Guttmann Barcelona la representació de la part social l’assumeixen els sindicats més representatius del sector (UGT i CCOO). Aquest Pla es va signar el 4 de gener de 2024 i posteriorment es va registrar al RegCon. 
 • En l’àmbit de la Internacionalització, i amb l’acompanyament de l’organització Barcelona Medical Destination, ens hem desplaçat a les dues ciutats més importants de Kazakhstan amb el propòsit de donar-nos a conèixer i poder establir enllaços comercials amb un país que ja està derivant pacients a altres entitats sanitàries de Barcelona. D’altra banda, estem fomentant la col·laboració internacional amb la secció d’Internacional del Departament de Salut dels Emirats Àrabs per aprofundir en la col·laboració mútua. 
 • En l’àmbit de la comunicació interna, el butlletí electrònic, Guttmann al dia, es va consolidant com a eina de comunicació habitual entre els professionals i la institució amb 40 edicions i un índex de consulta del 45’5%. Des del passat mes d’Octubre, Guttmann al Dia s’envia també als membres del Patronat. També s’ha continuat amb la publicació de la revista FULLS amb especials dedicats a la Humanització, el Mecenatge i la Consolidació Territorial, en aquest últim hem comptat amb la participació del conseller de Salut, l’Honorable Dr. Manel Balcells. 
 • S’han realitzat una sèrie de sessions formatives adreçades a tots els professionals de l’organització per donar a conèixer les funcionalitats de l’eina Office 365 amb l’objectiu homogeneïtzar la metodologia de treball i les bones pràctiques. 
 • S’ha consolidat el nou aplicatiu per a la gestió i el registre de les queixes i suggeriments dels dos centres, la qual cosa ha representat una millora substancial en el seu tractament i ens ajudarà a implementar mesures de millora continuada.
 • Pel que fa al Programa Game Over, de prevenció d’accidents de trànsit entre els joves, manté la seva activitat de prevenció i sensibilització entre els estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de Catalunya i durant 2023 hem arribat a un total de 457 escoles, 1.064 sessions i 54.977  alumnes
 • Durant el 2023 s’han realitzat un total de 14 sessions informatives Tot Conversant amb una assistència de 1.388 persones
 • S’han realitzat 8 Sessions divulgatives i de sensibilització Guttmann Talks durant l’exercici a empreses com Delaware University, Suara, Hyperion, Imerys, Meleghy Automotive, RACC, UB Barcelona i Cargill. 
 • El mes de juny es va celebrar la XXXV edició de les Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann amb el lema “Amb H d’Humanitzar”. A la jornada, inaugurada per Xavier Marcet, expert en estratègia, innovació i transformació de les organitzacions, van participar experts en la gestió del coneixement, de la XPA i la Humanització de diferents organitzacions. 
Enquestes de Responsabilitat Social Corporativa

Durant els anys 2022 i 2023 s’han realitzat diverses enquestes amb els grups d’interès amb els quals l’organització es relaciona (professionals, col·laboradors, proveïdors, pacients, aliances estratègiques, administració, famílies, òrgans de govern i societat civil) amb l’objectiu de conèixer la seva opinió en relació a aquells temes de Responsabilitat Social Corporativa més rellevants.

Aquesta informació ens és clau per planificar futures actuacions enfocades a satisfer dubtes i necessitats i sobre tot ens ajuda a fixar el rumb de l’organització en alguns aspectes clau.

També al llarg d’aquest exercici 2023, a l’Hospital de Neurorehabilitació i a Guttmann Barcelona, s’han realitzat l’Enquestes de Clima, SDT Tool, al conjunt de professionals dels centres. Els resultats obtinguts ens han permès dedicar els esforços en implementar punts de millora en relació a les àrees on s’han detectat mancances.

Relació amb els proveïdors

Els proveïdors de béns materials i les empreses subcontractades, segueixen el mateix procediment de selecció i adjudicació, en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de l’organització.

L’Institut Guttmann exigeix sempre reciprocitat en l’honradesa de les relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a la que fa referència a l’obligatorietat de la contractació laboral de persones amb discapacitat; així com, també, aquelles que fan referència a la protecció de la infantessa, a la protecció del medi ambient i a la protecció laboral. Anualment, es reuneix amb els responsables de les principals empreses subcontractades i ratifiquen el codi de conducta, verificant que són coneixedors de la seva existència i acompliment.

L’Institut Guttmann informa dels requisits mediambientals que demana a tots els seus proveïdors i contracta a aquelles empreses que se sumin als seus valors i principis de responsabilitat social:

 • Estenent el compromís de RSC a la resta de la cadena (subcontractes). Crear una cultura responsable conjunta cap a l’exterior.
 • Cooperant amb el desenvolupament de les comunitats impactades per les activitats.
 • Treballant per alinear els proveïdors amb l’estratègia de la institució, així com destacant les seves millor pràctiques i assegurant la transferència del coneixement mutu.
 • Dialogant amb les empreses proveïdores com un dels grups d’interès de la institució.
 • Vigilant la igualtat efectiva entre homes i dones i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó del sexe.
 • Promovent sempre la diversitat.
 • Garantint el compliment normatiu.
 • Exigint etiquetes, certificats, polítiques, plans i estratègies de responsabilitat corporativa o sostenibilitat als proveïdors, així com valorant la seva adhesió a iniciatives internacionals de responsabilitat corporativa; medi ambient; qualitat, seguretat i salut laboral; drets humans i laborals, etc. (Certificacions).
 • Mesurant el consum total de recursos necessaris per produir el producte, residus, abocaments i deixalles i valorant el seu pla d’eficiència energètica.

Des de l’Àrea de Farmàcia també es seleccionen proveïdors amb criteris de responsabilitat social, fent especial èmfasi en que siguin proveïdors compromesos en l’atenció centrada en la persona i comptin amb professionals de l’Institut Guttmann en els seus projectes pioners. Igualment afavorim la relació amb proveïdors que confien en l’experiència dels pacients i familias així com en experts que desenvolupin les opcions terapèutiques i els productes que millor s’adaptin a les seves necessitats. Alguns dels proveïdors de farmàcia destaquen per haver creat fundacions d’ajuda a famílies i de projectes en països en vies de desenvolupament.

Codi Ètic i Codi de Conducta

Pel que fa al Codi Ètic i al Codi de Conducta per a Entitats Proveïdores i Col·laboradores, durant l’any 2023 no s’ha detectat cap incompliment. Al mes de juny es va implantar el nou Canal de Denuncies de la Fundació Institut Guttmann.

Quadre grups d’interès
Grups d'interès