2023 COMPROMÍS SOCIAL

Un diàleg en dos sentits

Diàleg en 2 sentits
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

L’Institut Guttmann, durant el 2023, ha continuat millorant els diferents ecosistemes digitals i analitzant les dades de manera objectiva amb l’objectiu de fer més eficaços els canals de comunicació amb els stakeholders, especialment pacients, famílies i professionals.

A més:

  • Hem actualitzat l’APP de l’Institut Guttmann per permetre l’accés dels pacients a la Carpeta Pacient on podrà disposar de documentació rellevant tant pel que fa a aspectes de salut i recomanacions personalitzades com al resultat de les proves o documents administratius. 
  • Hem posat en marxa en algunes àrees la primera versió del mòdul d’admissions i registre d’activitats terapèutiques per millorar la gestió i detall d’activitats diàries.
  • Amb l’objectiu de millorar el procés d’escolta activa i incorporar les opinions i les percepcions de pacients i familiars, en els processos i serveis de l’Hospital s’ha constituït el grup de treball “La veu del pacient i les seves famílies”, mitjançant la metodologia del codesign thinking i afavorir de manera positiva l’experiència del pacient. 
  • S’ha confeccionat l’esquelet i el contingut de la nova Intranet en Sharepoint Online per fer-la més moderna i accessible, millorant els recursos de la que s’ha de nodrir. S’ha de potenciar l’eina estandarditzant els espais fent que la navegació i comprensió la faci una eina més important. 

El sector sanitari està exposat a un conjunt d’amenaces de ciberseguretat que van des del compromís de la integritat dels sistemes, passant per la pèrdua de la confidencialitat de les dades dels pacients, fins a l’alteració de la capacitat de les instal·lacions per a proporcionar una correcta atenció al pacient. 

Per aquest motiu, hem realitzat una auditoria conjuntament amb l’Agència Catalana de Ciberseguretat per detectar les deficiències dels nostres sistemes d’informació, comunicacions o protocols per tal de conèixer l’estat de maduresa i conscienciació dels professionals en temes de seguretat informàtica. 

En 2023 l’Institut Guttmann ha continuat treballant amb enquestes de valoració per rebre i analitzar les valoracions dels participants en les diferents iniciatives i així implementar millores i satisfer les necessitats dels nostres públics objectius.

És important per a l’Institut Guttmann conèixer de primera mà les opinions i necessitats de les persones que participen a qualsevol de les activitats, jornades i programes que proposa. Els resultats obtinguts en enquestes de satisfacció s’analitzen i són sempre una gran ajuda per avançar en la nostra millora contínua.

Formulari d’opinions i Canal Denúncies

Les principals webs de la institució disposen del formulari Envia’ns la teva opinió, per tal de facilitar l’entrada de suggeriments, queixes o agraïments que ens ajudin a millorar dia a dia.

També el formulari “Contacta’ns” a les nostres pàgines web afavoreix els canals de comunicació i agilitza les peticions informatives a pacients.

Durant el 2023 s’ha implementat un Canal de Denúncies, on tots els professionals i col·laboradors poden denunciar situacions de gravetat de forma anónima.

Dades personals i tractament de la confidencialitat

El compliment de la normativa de protecció de dades és un aspecte de gran rellevància per a la institució en tots els seus àmbits. Aquest és un deure de tots els professionals i col·laboradors que formen part de l’Institut Guttmann que puguin tenir coneixement -ja sigui directament o indirectament- de les dades de pacients, membres de l’organització i d’altres persones amb que aquesta es relaciona.

– L’Institut Guttmann vetlla, de manera rigorosa, per l’autorització de l’ús de les imatges dels pacients i/o familiars als mitjans de comunicació, a través de la signatura del consentiment informat del propi pacient o del seu tutor legal.


– Els enviaments d’emailings o newsletters online compleixen la nova normativa europea, disposant de la pertinent autorització dels seus destinataris.


– La Fundació Institut Guttmann no realitza cap publicitat o comunicació que pugui considerar-se comercial, envers els serveis assistencials que ofereix a l’Hospital de Neurorehabilitació.


– Durant l’exercici 2023, no s’ha rebut cap incident relacionat amb la comunicació, màrqueting, promoció o patrocini de la institució, així com cap reclamació formal en relació a l’incompliment de la confidencialitat de les dades personals, ni cap sanció com a resultat d’incompliments normatius en relació als serveis assistencials, científics o docents.

L’equip de professionals, en iniciar la seva relació contractual amb l’Institut Guttmann, signen l’acceptació del Codi Ètic, i són informats del “Protocol de bones pràctiques per a professionals i col·laboradors per a la protecció i la seguretat de les dades de caràcter personal”.

L’Institut Guttmann implementa, a tota la informació que tracta, mesures de seguretat del nivell més alt que preveu la normativa de protecció de dades vigent.

A més, diposa d’una persona delegada de protecció de dades que està inscrita al registre de DPDs de l’Administració. Es pot contactar a la direcció d’email: protecciodades@guttmann.com.

El sistema de gestió de dades de l’Institut Guttmann està adscrit al Codi Tipus de la Unió Catalana d´Hospitals i es sotmet periòdicament a auditories de compliment legal realitzades per una entitat externa.