2023 EQUIP HUMÀ

Política retributiva

Política retributiva

La política retributiva de l’Institut Guttmann està emmarcada dins del Conveni d’aplicació de cada col·lectiu. L’estructura salarial es composa d’una retribució anual fixa, complements vinculats als sistemes de promoció i desenvolupament professional i conceptes variables. La retribució té tres objectius que li han estat assignats clàssicament: atraure, retenir i incentivar les persones que necessita l’organització.

Sous i salaris per categoria professional. Hospital de Neurorehabilitació (Badalona)

Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el servei català de la salut (SISCAT). No inclou complements ni objectius.

Grups Conveni SiscatDONESHOMESSOU BASE MITJÀ EQUIPARAT
Grup. 1 Llicenciats/des assistencials (metges, farmacèutics/ques, psicòlegs…)2523>47.600€*
Grup. 2 Diplomats/des assistencials (infermers/es, fisioterapeutes, terapeutes, mestres d’educació física, treballadors/es socials, logopedes..)15448>35.500€
Grup. 3
Tècnics i auxiliars d’infermeria
11480>22.300€
Grup. 4
Personal administratiu
811>40.300€
Grup. 5
Enginyer/a tècnic, relacions laborals…
126>30.600€
Grup. 6
Administratiu/va, auxiliar administratiu/va, auxiliar de serveis…
4624>23.200€
Grup. 7
Subaltern/a
103>18.500€
Becaris/es24>16.400€
Total Professionals371199
*aquest salari inclou el nivell I, II i III del grup I

Sous i salaris per categoria professional. Guttmann Barcelona

Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya.

Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i de desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal.

No inclou complements ni objectius.

Conveni ClíniquesDONESHOMESSOU BASE MITJÀ EQUIPARAT
Grup. 1 Metge/essa, psicòleg/a, neuropsicòleg/a…)82>29.600€
Grup. 2 Fisioterapeuta, , terapeuta ocupacional, logopeda, etc.4515>27.000€
Grup. 4
Auxiliars assistencials
02>22.000€
Grup. 6
Enginyer/a
10>28.000€
Grup. 8
Administratiu/va
20>24.500€
Grup. 9
Auxiliar administratiu/va
71>18.200€
CONVENI DEPENDÈNCIADONESHOMESSOU BASE MITJÀ EQUIPARAT
Grup. 4
Auxiliar assistencial
172>15.400€
Total Professionals8022

Anualment es realitza als professionals de la Fundació Institut Guttmann l’avaluació periòdica de les aptituds, actituds i habilitats mitjançant diferents eines d’avaluació. L’objectiu d’aquest procés d’avaluació és:

– Expressar les expectatives de l’organització amb els que hi treballen
– Permetre alinear els esforços dels professionals amb els objectius anuals de la Institució
– Avaluar l’aportació de les persones a la Institució
– Maximitzar l’acompliment i satisfacció de tothom
– Identificar talents i potencials i dissenyar desenvolupaments adequats a la persona
– Tenir uns indicadors objectius i documentals, que ajudin a la valoració del sistema d’incentivació i promoció professional

L’avaluació anual consta:

– Avaluació de les competències.
– Avaluació de la retribució variable en funció dels objectius (DPOs). Ve regulat per el II Conveni Col·lectiu del SISCAT.
– Entrevista de desenvolupament.

SEXETOTAL DE PROFESSIONALSPROFESSIONALS AMB DRET A DPO% TOTAL
Dones32432299,4%
Homes17417198,3%
Total49849399%
PROFESSIONALS AMB DRET A RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ DELS OBJECTIUS PER SEXE:DONESHOMESTOTAL% TOTAL
Directius/ves6391,8%
Metges/ses – Psicòlegs/ogues – Farmacèutics/ques2320438,7%
Infermers/res77219819,9%
Fisioterapeutes – Terapeutes Ocupacionals – Mestre/a d’educació física44256914%
Treballadors/es socials – Logopeda192214,3%
Tècnics especialista3030,6%
Auxiliars assistencials796914830%
Personal administratiu/va61187916%
Personal de serveis1013234,7%
Becaris0000%
Total Professionals322171493100%
Informació relativa a convenis

Convenis col·lectius aplicables a 31 de desembre de 2023

  • III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el servei català de la salut.
  • VIII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i de desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal.
  • XI Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya.
Composició del Comitè d’Empresa de Badalona
Comitè d’Empresa / Delegat o Delegada sindicalDonesHomes
CCOO75
SATSE02
Total77
Composició del Comitè d’Empresa de Barcelona
Comitè d’Empresa / Delegat o Delegada sindicalDonesHomes
CCOO41
Total41