2023 TRANSPARÈNCIA

Compte de resultats

Transparència

L’Institut Guttmann, com a Fundació Privada, ret comptes al Protectorat de Fundacions, òrgan de tutela, control i supervisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com al Departament de Salut i al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya. Manté en totes les seves activitats, i promou entre les relacions que estableix, un comportament legal, honrat, ètic i responsable.

La Fundació Institut Guttmann recull els compromisos ètics que regeixen cadascun dels seus àmbits d’activitat al Codi Ètic i als Estatuts Socials de la Fundació, que fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat i el director gerent, màxim responsable de la gestió.

La Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa estableix de manera transversal a tota la organització, la integració, la satisfacció, la participació i el compromís de tots els grups d’interès en l’atenció a les persones, el medi ambient, el bon govern i la transparència.  Aquest és el document que, en línia amb l’objectiu fundacional, expressa la voluntat, els objectius, les orientacions, les estratègies i l’acció continuada del sistema de gestió de Responsabilitat Social Corporativa i de Compliance de la Fundació Institut Guttmann.

L’organització se sotmet cada any a una Auditoria de Comptes per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial, i també s’avalua davant d’organismes d’acreditació nacionals i internacionals que certifiquen la seguretat i qualitat de les seves prestacions assistencials, científiques i docents, així com la correcta protecció del medi ambient. La Fundació Institut Guttmann està també adherida al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals i se sotmet periòdicament a les auditories corresponents, a fi de garantir la confidencialitat en totes les seves actuacions mitjançant el compliment de la llei de protecció de dades.

TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA

A més, regularment ret comptes de totes les seves actuacions al Consell Social i de Participació, en el qual estan representades les principals associacions de persones amb discapacitat a les que la Fundació dedica els seus serveis, experts de la societat civil i les principals administracions públiques implicades.

Accedeix als òrgans de govern i gestió de la Fundació Institut Guttmann aquí.

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN COMPTE DE RESULTATS – 2023

 RESULTAT ACTIVITAT ASSISTENCIAL3.315
 Hospital de Neurorehabilitació2.923
 Ingressos per prestació de serveis assistencials30.309
 Ingressos accessoris4.443
 Despeses centre hospitalari-31.829
 

Consums

-8.743
 

Serveis exteriors

-2.414
 

Tributs

5
 

Despeses de personal

-19.735
 

Despeses de gestió

117
 

Amortitzacions i provisions

-1.191
 

Despeses extraordinàries

132
 Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació87
 Ingressos per prestació de serveis3.086
 Despeses-2.999
 

Àrea de diagnòstic

-844
 

Àrea de rehabilitació i tractacments especialitzats

-2.155
 Activitat Sociosanitaria305
 Ingressos per prestació de serveis913
 Despeses-608
 RESULTAT ACTIVITAT CIENTÍFICA-472
 Ingressos1.257
 Despeses-1.729
 

Recerca + Innovació

-1.517
 

Docència

-212
RESULTAT ACTIVITATS SOCIALS-401
 Guttmann Barcelona Life® -203
 Altres Activitats Socials-198
 Ingressos85
 Despeses-283
 

Activitat editora

-62
 

SiiDON

-26
 

Divulgació / Jornada tècnica

-11
 

Prevenció / Game Over

-119
 

Altres activitats

-65
RESULTAT "Amics de l'Institut Guttmann" (*)372
 Captació de recursos Amics de l'IG498
 Despeses de gestió-126
RESULTAT ECON., ESTRUCTURA I SUBVENCIONS-157
RESULTAT FINAL DE LA FUNDACIÓ   2.657
(dades en milers d'euros)
Comptes a 31/12/21 auditats per UniauditOliverCamps amb informe favorable
(*) veure destí de les aportacions al quadre traçabilitat fundraising

La Comissió de Seguiment Econòmic de la Fundació Institut Guttmann, formada per membres del patronat, de l’equip directiu i persones independents de la societat civil, supervisa periòdicament els comptes econòmics de la fundació i vetlla per la correcta formulació dels comptes anuals, els pressupostos de l’exercici i la seva liquidació, així com qualsevol altre encàrrec d’assessorament o anàlisi econòmic encarregat pel Patronat de la Fundació.

La major part dels ingressos de la Fundació provenen de l’activitat assistencial que desenvolupa com a hospital d’alta especialització, i en especial del contracte de prestació de serveis que té signat amb el CatSalut.

Activitat assistencial38.751
Prestació de serveis assistencials34.288
CatSalut22.037
Altres finançadors12.251
Ingressos accessoris4.463
Activitat científica1.257
Activitats socials628
Amics de l'Institut Guttmann498
Activitats econòmiques i altres2.026
Béns arrendats64
Altres1.962
TOTAL INGRESSOS 202343.160
(dades en milers d'euros)

Els ingressos per prestació de serveis assistencials de l’Institut Guttmann són de 34,3 milions d’euros, dels que 22,0 milions (un 64%) corresponen al contracte amb el CatSalut i 12,3 milions (un 36%) a altres finançadors (asseguradores de trànsit, mútues de treball, pacients particulars, tant nacionals com internacionals, i d’altres); uns ingressos que permeten assolir uns comptes amb resultats equilibrats i que, juntament amb els 4,5 milions d’euros d’ingressos accessoris, asseguren la viabilitat de la fundació i li possibiliten impulsar els seus objectius fundacionals. Els ingressos de l’activitat científica corresponen fonamentalment a projectes de recerca competitius i a les matriculacions als programes docents universitaris. Els ingressos de les activitats socials corresponen principalment als serveis residencials dels apartaments Guttmann Barcelona Life per 542 mil euros, i a les subvencions per a la realització de les altres activitats socials, la més significativa la campanya de seguretat vial desenvolupada conjuntament amb el Servei Català de Trànsit. La campanya de fundraising “Amics de l’Institut Guttmann” recull les donacions d’entitats, empreses i particulars que donen suport a les iniciatives de la fundació. Finalment, dins les activitats econòmiques i altres, cal destacar el traspàs a resultat de subvencions de capital per 503 mil euros, ingressos financers i interessos per 830 mil euros i arrendaments d’espais del centre hospitalari de Badalona per 64 mil euros.

Subvencions

El percentatge que representen les subvencions sobre el total d’ingressos de la Fundació al 2022 és del 0,9%; per un import de 292 mil euros són derivades de projectes competitius de recerca, 60 mil euros són assignats al programa de prevenció d’accidents des del Servei Català de Trànsit de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 18 mil corresponen a una subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Família per a l’aula informàtica.

SUBVENCIONS 2023
FinalitatImport
. Activitat de Recerca i Innovació:Fons competitius
- Comunitat Europea'Projectes PRECISE4Q, NISCI i STRATIF AI
80
- Ministerio de Ciencia e InnovaciónProjectes Neurolingua, Active Vrain, REGAIT, Juan de la Cierva i ToBrainHealth
97
Ministerio de SanidadInvestigación traslacional en neurorehabilitación y salud cerebral34
- ISCIII -Ministerio de Economía y CompetitividadProjectes FIS Cèl.lules mesenquimals i FIS Esceròsis múltiple12
Projectes ERANET-CERMOD i TERCEL (regularitzacions)-12
- AGAUR - Generalitat de CatalunyaActivitat de recerca18
- Departament de Drets Socials - Generalitat de CatalunyaProjecte Reha-Lab63
292
. Activitat Sanitària:
- Dp. Treball, Afers Socials i Família - Generalitat de Catalunya18
. Activitats Socials:
- Servei Català de Trànsit - Generalitat de CatalunyaPrograma de prevenció "Game Over"60
TOTAL370
(dades en milers d'euros)