2023 EQUIP HUMÀ

Formació continuada

Formació - Memoria 2023

El nostre Programa de Formació Continuada s’estructura en 3 grans línies: Formació Bàsica, Formació per Àrees i/o Departaments i Altres cursos. Conté les activitats que d’acord amb l’anàlisi prèvia de necessitats es decideix prioritzar per al següent any i estableix a quin col·lectiu de professionals o col·laboradors afecta la formació. Les accions formatives s’agrupen en cursos (presencials / on line), sessions clíniques (Àrea Mèdica, Infermeria, Rehabilitació, Neuropsicologia, etc.), sessions informatives (emergències, riscos laborals, manteniment, etc.), jornades tècniques, congressos i formació reglada. 

La formació continuada és un aliat per:

  • Millorar les competències i qualificacions dels professionals.
  • Adequar les capacitats tècniques i humanes dels professionals als objectius institucionals.
  • Ajudar als professionals a créixer.

A continuació, es detallen dades del Programa de Formació continuada:

Accions Formatives

Núm. Participacions

Hores de Formació

Total cursos registratsCursos onlineCursos presencials a les nostres instal·lacionsCursos presencials fora de les nostres instal·lacions
160971548

Pel que fa a la formació on line, s’han registrat 2.335 participacions amb un total de 12.190 hores. 

La Formació Continuada Clínica, sobre temàtiques de formació clínica i investigadora d’interès per a la nostra pràctica clínica, es distribueix de la següent forma: 
– Reanimació cardiopulmonar – Bàsic. Hi han participat 474 professionals. 
– Reanimació cardiopulmonar – Avançat. Hi ha participat 22 professionals. 
– Mecànica transfusional. Hi han participat 39 professionals. 

Formació per sexe *actualitzar

SEXENOMBRE DE PROFESSIONALSNOMBRE D’HORESMITJANA D’HORES DE FORMACIÓ
Dones50222.85945,54
Homes2378.44435,63
TOTAL73931.30342,36
Pel que fa a l’assistència a congressos i jornades organitzades per altres institucions, durant aquest any, 231 professionals van assistir a 90 jornades, congressos i altres reunions de caràcter científic, tècnic o clínic. 

La Formació Continuada No Clínica que es composa de sessions informatives i cursos destinats a totes les persones de totes les àrees i departaments de l’hospital. Comprèn formació en atenció centrada en la persona, gestió de les emocions, prevenció de riscos laborals, emergències, medi ambient i altres accions formatives de caràcter no assistencial. 

– Formació Mecànica i Alineació Postural presencial per a professionals assistencials. S’han realitzat 8 accions formatives presencials, en les que hi han participat 28 professionals. Han fet el mòdul online complementari d’aquest programa 16 professionals. 
– Programa de Formació Inicial i Continuada Obligatòria de l’Institut Guttmann online per a tots els professionals. Hi han participat 361 professionals. 
– Formació en Gestió de les Emocions per a tots els professionals. S’ha fet una acció formativa, en la que hi han participat 19 professionals. 
– 6 Professionals han realitzat formació sobre igualtat. 
– Sessions de Formació Inicial (emergències, riscos laborals, medi ambient i higiene de mans) per a tots els professionals. S’han realitzat 39 sessions, en les que hi han participat 148 professionals.