2023 LA FUNDACIÓ

Fundació Institut Guttmann

La Fundació

La Fundació Institut Guttmann és una entitat privada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, aconfessional, impulsada per la societat civil catalana, i un eficaç exemple de la cooperació públic-privada. Està inscrita amb el número 189 al Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a entitat benèfica de tipus assistencial des de l’any 1965, està inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002, del 23 de desembre, “de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”. Des de la seva constitució l’any 1962, els Estatuts Socials fixen els objectius i funcionament de la Fundació.

 “L’Institut Guttmann és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i prestar-los el suport i els serveis més convenients per assolir una reinserció social satisfactòria; i alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació d’oportunitats.”


Article 7 dels Estatuts de la Fundació Institut Guttmann

Organització d’Excel·lència

Com a organització sanitària d’alta especialització, la seva missió és proporcionar en tot moment la millor atenció neurorehabilitadora especialitzada i la promoció de la salut cerebral, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més elevat nivell humà, científic i tècnic.

Organització Experta

Quant a l’Activitat Sociosanitària, la seva missió és impulsar serveis especialitzats d’atenció personal, sociosanitària i social, dirigits principalment a persones amb discapacitat d’origen neurològic i a les famílies, amb l’objectiu de proporcionar-los el suport i els serveis més adequats que contribueixin a potenciar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d’acord amb els principis de reconeixement de la seva diversitat funcional, vida independent i inclusió social.

Organització de Coneixement

Com a Institut Universitari adscrit a la UAB, la seva missió és desenvolupar els aspectes acadèmics, científics i d’investigació en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l’autonomia personal en particular; alhora que traslladar els resultats de la investigació a la societat mitjançant models d’innovació que millorin la qualitat de vida de les persones.

Organització Compromesa amb la Societat

Com a Entitat d’Iniciativa Social, la seva missió és contribuir a la més efectiva equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat mitjançant la promoció i el desenvolupament d’activitats de prevenció, divulgació i sensibilització social; alhora que col·laborar amb les associacions que les representen.

Òrgans de govern i gestió

Patronat de la Fundació

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació, a qui correspon la salvaguarda, interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional expressada en els seus Estatuts. 

La composició del Patronat està publicada a la web institucional 

El Patronat ha impulsat, amb el suport metodològic de la Unió Catalana d’Hospitals, el document “Bases per a una governança estratègica de l’Institut Guttmann” que estableix el marc conceptual per a una bona Governança de la institució: funcions, funcionament i avaluació del Patronat, i el seu model de relació amb la direcció general i amb els grups d’interès.

L’Institut Guttmann ha estat la primera organització assistencial a Catalunya amb un  model de gestió innovador basat en una codirecció liderada per dues dones.

Equip Directiu

La Dra. Montserrat Bernabeu i la Sra. Montse Caldés, són les codirectores de la institució i estatutàriament són les responsables executives  de la Fundació -CEO-.

Aquesta codirecció lidera l’equip directiu format pels professionals responsables de les principals àrees de l’organització. L’equip directiu és l’encarregat de definir i potenciar la cultura organitzativa, impulsar els plans estratègics i liderar les actuacions que es deriven del mandat específic del Patronat.

Addicionalment la institució s’estructura en diferents comitès i comissions creades per al seguiment de temes específics.

La composició de l’ Equip Directiu està publicada a la web institucional.

Òrgans consultius
Consell Social i de Participació
El “Consell Social i de Participació” de l’Institut Guttmann és un òrgan assessor de consulta adscrit a l’òrgan responsable de la gestió de l’Institut Guttmann.

Per tal d’aprofundir en el compromís social amb les persones amb discapacitat d’origen neurològic, alhora que impulsar una major interacció i cooperació amb les associacions que els representen, l’Institut Guttmann va crear en 2004 el Consell Social i de Participació; una iniciativa que afavoreix la participació i corresponsabilitat de tots els actors implicats en el desenvolupament de les activitats de la Fundació.

La composició del Consell Social està publicada a la web institucional .

Comissió Mixta Institut Guttmann – UAB

És l’òrgan de planificació i seguiment de les activitats acadèmiques i científiques de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. Està formada per tres representants de l’Institut Guttmann i tres de la Universitat, a fi de coordinar la relació entre les dues entitats.

La composició de la Comissió està publicada a la web institucional.

L’organigrama funcional de la Fundació