2023 ACTIVITAT I RESULTATS ASSISTENCIALS

Programes comunitaris (EASE)

Programes comunitaris

La reinserció sociofamiliar de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic, sovint esdevé una situació difícil com a conseqüència de l’alt grau de complexitat que pot representar la seva atenció per a aquelles persones, familiars, cuidadors i professionals, tant sanitaris com socials, poc avesats a les especificitats d’aquest col·lectiu.

L’Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat en Neurorehabilitació (EASE) és un equip de caràcter multidisciplinari que actua en qualsevol dels diferents nivells assistencials de les xarxes d’atenció sanitària i social amb l’objectiu de millorar l’efectivitat de la reinserció del pacient al seu entorn habitual, garantir la idoneïtat i la continuïtat de les cures, afavorir la qualitat assistencial, integral i personalitzada i proporcionar un sistema àgil i efectiu de coordinació amb l’hospital especialitzat de referència i la transferència de coneixements i habilitats específiques del procés de neurorehabilitació a tots els professionals de les diferents xarxes. 

Durant l’any 2023 des de l’Institut Guttmann s’han fet 496 intervencions que es distribueixen de la següent forma:

MOTIU D’ASSISTÈNCIAINTERVENCIONS
Valoració domiciliària107
Formació altres professionals en canvi de SSP14
Connexió amb recursos69
Maneig integral UPP43
Educació a la família i/o cuidadors20
Valoració integral especialitzada42
Programa Pacient Fràgil25
Assessorament en productes de suport1
Formació altres professionals en tècniques específiques3
Unitat de malalties minoritàries i neuromusculars22
Maneig d’intestí neurògen25
Informació i orientació social7
Programes específics118
TOTAL496

Alguns dels programes Específics desenvolupats al llarg de l’any són els següents:

  • Programa comunitari de teràpia ocupacional per a persones afectades per dany cerebral adquirit i les seves famílies.

Es tracta d’un programa a nivell comunitari per acompanyar a les persones que han patit un dany cerebral sever i que tenen dificultats per generalitzar els aprenentatges pel que fa a les Activitats de la Vida Diària (AVD) i portar una rutina d’activitats significatives en el seu entorn domiciliari.

  • Programa comunitari de salut mental per a pacients amb dany cerebral adquirit i les seves famílies.

Es un programa comunitari que té com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida, afavorint la reintegració a l’entorn domiciliari i a la vida social i optimitzant les oportunitats d’una participació ocupacional plena i desitjada per la persona. Està dirigit a pacients adults (entre 18 i 70 anys) afectats de dany cerebral adquirit moderat/sever que presenten trastorn conductual, emocional o anímic i dificultats en la participació ocupacional.

  • Programa d’hospitalització neurorehabilitadora a domicili per a pacients amb una lesió medul·lar.

Programa individualitzat d’hospitalització neurorehabilitador a domicili, d’intensitat adaptada a les característiques clíniques i funcionals del/la pacient però amb una orientació clarament centrada en la persona. Dirigida als pacients que presenten una lesió medul·lar aguda i no poden seguir un tractament intensiu en règim d’ingrés a l’hospital. 

ALTRES PROGRAMES ESPECÍFICSINTERVENCIONS
 
Programa post alta de teràpia ocupacional per a persones afectades per DCA i les seves famílies a l’entorn comunitari
43
Programa comunitari de salut mental per a pacients amb DCA i les seves famílies38
Programa d’hospitalització neurorehabilitador a domicili per a pacients amb una lesió medul·lar37
TOTAL118