2023 ACTIVITAT I RESULTATS ASSISTENCIALS

Resultats als 2 anys i als 5 anys de l’alta clínica

resultats als 2 i 5 anys

La rehabilitació assoleix el seu veritable sentit i utilitat sanitaris quan, del resultat de la seva pràctica, aconseguim persones que, malgrat les seves limitacions funcionals, són capaces d’exercir al màxim possible la seva autonomia i poden dur a terme el seu projecte vital amb dignitat, independència i qualitat de vida, alhora que amb una participació social en igualtat de condicions que la resta.

Per a que això sigui possible, és necessari garantir a tothom una rehabilitació de qualitat, però és del tot imprescindible comptar, a més, amb una societat accessible i inclusiva, respectuosa amb la diversitat funcional i que promogui una efectiva equiparació d’oportunitats.

Això és el que procurem mesurar mitjançant les avaluacions periòdiques que realitzem a tots els nostres ex pacients al llarg del temps. En la present memòria fem especial èmfasi en els resultats corresponents als 2 i 5 anys d’haver finalitzat el procés rehabilitador al nostre hospital. En aquestes revisions periòdiques, a més de descartar qualsevol patologia derivada de la seva lesió que pogués passar inadvertida, es valoren, entre d’altres aspectes, la seva autonomia, la seva qualitat de vida i el seu grau d’integració comunitària.

Grau d’integració comunitària

D’acord amb els indicadors de qualitat de l’Institut Guttmann, podem concloure que el grau d’integració comunitària dels nostres pacients es manté dins de l’estàndard esperat (≥ 4) després dels 2 anys de l’alta del procés neurorehabilitador.

No obstant això, en termes generals, el nivell de participació i inclusió social de les persones amb discapacitat és baix, donada la manca d’accessibilitat de la nostra societat. Cal seguir treballant per millorar el grau d’integració comunitària dels nostres pacients a llarg termini, molt condicionat per les barreres que presenta la societat actual.

Grau d’integració comunitària global als 2 anys des de l’alta
20192020202120222023
Dany cerebral7,336,317,067,827,14
Lesió Medul·lar6,757,417,446,636,24

Si agrupem els ítems de l’escala CIQ, podem obtenir 3 dimensions d’anàlisi:

  • Competències a la llar (màxim 10 punts)
  • Integració social (màxim 10 punts)
  • Activitats productives (màxim 5 punts)

Quan més alta és la puntuació implica un major nivell d’integració. En termes generals, els pacients obtenen nivells més alts d’integració comunitària a mesura que passen els anys des de la lesió neurològica.

Integració comunitària en població amb LM per subescales

Integració comunitària en població amb DC per subescales

Qualitat de Vida dels pacients amb Lesió medul·lar

Pel que fa a la percepció de la qualitat de vida (a partir de l’escala WHOQoL-BREF), als 2 anys des de l’alta, els pacients amb lesió medul·lar mostren nivells dins dels estàndards previstos (≥ 2,5, on 1 és molt malament i 5 molt bé). L’escala d’avaluació WHOQoL-BREF només es passa als pacients amb lesió medul·lar.

Grau de percepció global de la qualitat de vida als 2 anys des de l’alta:

20192020202120222023
Lesió Medul·lar3,1533,0432,86
Si analitzem la situació psicològica dels pacients amb lesió medul·lar que venen a les visites de revisió (a través de l’escala HADS), s’observa que els nivells de simptomatologia d’ansietat i depressió pels pacients de 2023 s’han mantingut dins dels estàndards esperats (≤ 8).
20192020202120222023
Simptomatologia d’ansietat7,327,856,888,136,50
Simptomatologia de depressió7,687,855,608,636,69