2023 PACIENTS I FAMÍLIES

Opinió dels nostres pacients

Opìnió dels nostres pacients

Des de les àrees d’Atenció a l’Usuari i de Qualitat analitzem la percepció que aquests tenen del nostre centre.

ods 3
Pau, Justícia i Institucions Sólides
Pel que fa a l’Atenció Hospitalària:

Durant el 2023 han respost les enquestes un total de 182 pacients ingressats, que corresponen a un 23% de les altes del període.

 • Satisfacció global dels pacients ingressats: 92,42%
 • Seguretat percebuda pels pacients ingressats: 92,42%
 • Pacients que recomanarien I tornarien a l’Institut Guttmann: 97,87% i un Net Promoter Scope (NPS) de 79.

A més, avaluem 38 indicadors concrets agrupats en 286 dimensions conceptuals:

 • 3          Indicadors d’accessibilitat.
 • 11         Indicadors de tracte.
 • 9         Indicadors de comunicació, coordinació i participació
 • 7          Indicadors d’accessos, entorn i Alimentació.
 •  3         Indicadors de seguretat percebuda.

Durant el 2023, el 95% d’aquests indicadors han assolit l’estàndard, i el 78% han superat el llindar de l’Excel·lència (mes del 90% de respostes positives per part dels enquestats) i 22% han superat el llindar d’Acceptabilitat ((>=75% però <90% de respostes positives).

RESULTATS GLOBALS
Satisfacció
Percentatge de persones amb un grau de satisfacció global igual o superior a 7 (sobre 10)92,42%
Puntuació mitjana de satisfacció global (sobre 10)8,84
Seguretat percebuda
Percentatge de persones amb un grau de seguretat perebuda igual o superior a 7 (sobre 10)92,06%
Percentatge de persones que afirma sentir-se en bones mans99,22%
Percentatge de persones que considera positivament el maneig del dolor  97,67%
Percentatge de persones que NO ha patit lesions per restriccions del moviment 94,12%
Participació i empoderament
Percentatge de persones que valoren positivament la disposició del professional per escoltar-lo i fer-se càrrec  95,45%
Percentatge de persones que considera que ha pogut expressar lliurement drets i deures100%
Percentatge de persones que ha participat en les decisions sobre el tractament rebut79,59%
Fidelitat / Recomanació del centre
Percentatge de persones que tornarien a escollir l’Institut Guttmann97,87%
Net Promoter Score (NPS)79
Durant el 2023 no hem rebut cap reclamació o incidència relacionada amb el respecte a la dignitat.

Les dimensions valorades més positivament han estat relacionades amb la Professionalitat, el Tracte rebut,  la Informació a l’ingrés i alguns ítems relacionats amb la dimensió de Participació del pacient i la Seguretat Percebuda. 

Pel que fa a l’Atenció Especialitzada Ambulatòria:

Pel que fa a l’Atenció Especialitzada Ambulatòria, 37 pacients han contestat l’enquesta d’atenció ambulatòria a consultes externes durant l’any 2023. Els resultats globals clau s’han mantingut tots per sobre del llindar esperat amb un Net Promoter Score (NPS) de 92

RESULTATS GLOBALS
Satisfacció
Percentatge de personas amb una satisfacció global
igual o superior a 7 (sobre 10)
91,89%
Puntuació mitjana de satisfacció global (sobre 10)9,11
Fidelitat / Recomanació del centre
Percentatge de persones que tornarien a escollir l’Institut Guttmann100%
Net Promoter Score (NPS)92

En aquesta enquesta, 19 indicadors valoren la percepció del pacient en 6 dimensions:

 • Accessibilitat (2)
 • Tracte (8)
 • Informació , Comunicació, Coordinació, Professionalitat (6) 
 • Participació i Empoderament (1) 
 • Accessos, Entorn, Confort  i Neteja (2) 
 • Seguretat percebuda (1) 

El 84 % (16) dels indicadors han assolit l’estàndard. Els àmbits valorats més positivament han estat els relacionats amb la Participació activa en la presa de decisions, el Tracte del personal d’infermeria i rehabilitació funcional, Seguretat percebuda, comoditat, confort i neteja, no interrupcions durant l’atenció, informació sobre proves de l’especialista, etc. 

Hi ha 4 ítems que es troben per sota de l’estàndard i que estan dins un pla de continuïtat de les accions de millora par part de diferents comitès i grups de treball. Es tracta dels àmbits d’accessibilitat, temps d’espera fins el dia de la visita, privacitat i intimitat,  seguiment i controls. empoderament del pacient i temps de dedicació. 

Guttmann Barcelona: