2023 SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Un hospital amb entorn natural

Entorn natural

Les instal·lacions de l’Institut Guttmann estan ubicades dins el Parc natural de la Serra de Marina, que forma part de la Xarxa d’Espais Naturals protegits de la Diputació de Barcelona.

L’extensió de la parcel·la és de 42.100 m2:

  • 8.080 m2 de terreny edificat amb les instal·lacions hospitalàries.
  • 34.019 m2 d’exteriors, dels quals 10.451 m2 són jardins.

Els impactes més significatius de l’activitat de l’Institut Guttmann sobre la biodiversitat, venen definits per la superfície que ocupa en una parcel·la de 42.100 m2 que anteriorment no havia estat urbanitzada.

EMISSIONS I RESIDUS

Les emissions a l’atmosfera de l’Institut Guttmann són les derivades  del:

  • Consum d’energia elèctrica.
  • Consum de combustibles: Gas natural i  gasoil.
  • Consum de combustible del transport  propi.
  • Els residus generats.
  • Consum d’aigua a l’edifici i a les zones de  jardí.
  • Vehicles (mobilitat).

Emissions totals: 28.856,68 t CO2 eq.

El càlcul d’emissions de CO2 s’extreu amb l’eina de càlcul de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la qual s’ha modificat en el darrer any, incorporant noves variables a quantificar.

La intensitat de les emissions és un indicador per analitzar l’evolució de l’eficiència de les mesures adoptades per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i es calcula amb la relació entre les emissions generades i la facturació anual:

IE GEH: 28.856,68 t CO2 eq. / 30.411.558,51 €: 0,000094887 t CO2 eq/€.

Realitzem una emissió de 0,94887 t CO2 eq. per facturar 1.000,00€.

Els residus. Es realitza un control exhaustiu dels residus generats per l’hospital de Badalona i durant el 2023 no s’ha produït cap vessament accidental  significatiu.

El vessament d’aigua residual és la totalitat de les aigües sanitàries de  l’organització que van a la xarxa de clavegueram de l’Ajuntament de Badalona. Durant 2023 s’han generat 0,082 t d’aigua contaminada amb productes de laboratori.

Residus sanitaris 202120222023
Grup I-II 103,9499,35071,200
Grup III 6,8588,2294,355
Grup IV 0,1250,0060,503
Total (t) 110,923107,58576,059
Residus assimilables a urbans 202120222023
Paper i cartró 22,70523,09022,230
Plàstic 11,35512,37311,585
Vidre 0,3730,7790,799
Orgànics 38,12238,25036,847
Oli cuina 0,3500,4800,435
Fusta 0,7006,2603,580
Ferro 000
Restes vegetals 000
Total (t) 73,60581,23275,476
Residus perillosos 202120222023
Grup III 6,8588,2294,355
Grup IV 0,1250,0060,503
Envasos contaminats 0,9410,6300,512
Fluorescents 0,1010,1140,0368
Piles i Bateries 0,0650,1570,142
Aerosols0,0130,0080,065
Material absorbent 0,1780,1710,147
Oli sintètic 000
Equips electrònics 0,7640,8760,4240
Fitosanitaris 0,0020,0010,001
Aigües contaminades amb substàncies químiques 0,2540,1150,082
Bateries ortopèdia 0,2800,2700,520
Radioactiu (indirecte)0,0018254200,0018250570,001467378
Total (t) 9,582810,57886,78927

Respecte als residus derivats del transport, durant aquest exercici 2023 l’Institut Guttmann ha continuat amb la campanya de sensibilització sobre l’ús del transport públic i el vehicle compartit, “Una Mobilitat Sostenible”.

Gràcies a tota aquesta gestió mediambiental eficient, l’Institut Guttmann ha tancat l’exercici 2023 sense cap multa o sanció no monetària per incompliment de la normativa ambiental,  ni cap tipus de queixes i reclamacions sobre impactes ambientals derivades de la nostra activitat.