2023 LA FUNDACIÓ

Sistema de gestió de la qualitat

Qualitat - memoria 2023
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

L’Institut Guttmann disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat transversal a tota l’organització que s’integra en el Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa i que promou l’excel·lència des d’una perspectiva enfocada a processos.

El Sistema de Gestió de la Qualitat de l’Institut Guttmann promou l’excel·lència des d’una perspectiva enfocada a processos. Les dimensions de la qualitat que es prioritzen, són l’Atenció Centrada en la Persona (ACP), la Seguretat i l’Efectivitat clínica amb l’objectiu de satisfer les necessitats i expectatives de les persones, utilitzant estratègies que afavoreixen la implicació dels diferents professionals en la prestació de serveis de qualitat i millora continua, la formació, aprenentatge, millora en base a resultats per garantir una atenció segura i efectiva.

Durant l’any 2023 s’ha continuat impulsant la gestió transversal, proporcionant suport metodològic i eines integrades per facilitar el treball col·laboratiu, el seguiment d’activitats, l’avaluació de resultats, i en definitiva, la millora contínua a l’organització mitjançant els comitès i grups de millora que participen en el Pla de Qualitat.

Entre les accions realitzades destaquem el disseny, el desenvolupament, el pilotatge, la validació i la posada en marxa de noves iniciatives liderades des dels diferents comitès i grups de millora contínua. Com a exemples a destacar:

  • S’ha iniciat el disseny d’un instrument integrat de gestió i seguiment dels plans de millora que emanen de les diferents processos, comitès, acreditacions, requeriments externs. 
  • Actualment disposem de 311 indicadors actius de qualitat, dels quals el 82,64% son de càlcul automàtic. 
  • S’ha proporcionat suport, elaborat i difós a l’àrea medica d’informes d’avaluació mèdica individualitzats per a cada facultatiu. 
  • S’han registrat al voltant de 30 sol·licituds d’extracció d’informació existent en el SIIG, de les quals, el 52% son de gestió, 21% per reportar informació a tercers, 14% de recerca, 10% de docència el 3% altres. S’han tancat al voltant del 93% de les peticions realitzades durant el període. 
  • S’ha realitzat un total de 55 reunions de comitès i grups de treball que formen part del pla de qualitat, amb la participació de al voltant de 500 professionals de les diferents àrees assistencials i no assistencials. El grau d’assistència a les reunions ha estat entre el 70% i el 88%. 
  • S’han assolit més del 85% dels objectius del programa anual de qualitat. 
  • S’ha creat i  revisat per part del grup de lectura fàcil que inclou professionals especialistes, pacients, ex-pacients i voluntaris, un total de 17 fulls informatius de procediments i proves, a mes aquests ja han estat adaptats i traduïts a 4 idiomes. 

Aquestes estratègies s’impulsen a través dels diferents comitès, subcomitès i grups de treball i també amb els lideratges dels responsables, clínics i no clínics, de tots els diferents processos de l’organització. Aquest comitès i grups de treball es reuneixen periòdicament durant l’any i col·laboren en la gestió i el desenvolupament del seu àmbit de coneixement.

Processos

Indicadors de Seguretat del Pacient

L’Institut Guttmann proporciona al Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients del Departament de Salut i dins els terminis establerts, les dades dels indicadors de seguretat dels pacients que l’hospital s’ha compromès a complimentar al llarg de l’any.

Així, pel que fa als indicadors de Seguretat dels Pacients a l’atenció especialitzada, compatibles amb el Departament de Salut, durant el 2023 s’ha donat resposta 69 indicadors de seguretat, dels quals 42 son prioritaris (100%)  i 27 opcionals informats respecte el 2022 (82%).

Durant aquest període s’ha informat  s’ha incrementat 15 punts percentuals el nombre d’indicadors opcionals informats.

En general, l’evolució conjunta dels indicadors i tendències és favorable, amb un compliment global al voltant del 91% dels 69 indicadors informats.

Dels 6  indicadors que presenten marge de millora,  3 han millorat resultats  respecte als resultats obtinguts al 2022, amb una bona línia evolutiva amb les accions actuals previstes, 1 presenta clarament marge de millora i requereix noves accions per reduir el risc i 2 mantenen el mateix llindar respecte anys anteriors.

A més, l’hospital revisa, avalua i proporciona feedback de manera periòdica als professionals i comitès alhora que comparteix a tots els professionals la informació a través del seu sistema integrat d’informació per a la gestió (SIIG). El seguiment i l’anàlisi  ens permet identificar, definir i posar en marxa estratègies de millora en base a resultats.