2023 LA FUNDACIÓ

L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible

L'informe present - RSC

L’actual Informe de Responsabilitat Social Corporativa, corresponent a l’exercici del 2023, que trobeu en aquesta web rsc.guttmann.com, dona resposta a indicadors de la Responsabilitat Social Corporativa com els que es detallen a continuació:

Global Reporting Initiative (GRI)

Basat en el model Global Reporting Initiative (Versió Core) s’adequa a la revisió d’indicadors que el GRI estableix, així com als ODS del Pacte Mundial de les Nacions Unides. L’equip de treball per a la realització del document ha estat format per persones de diferents àrees: àrea assistencial, comunicació, recursos humans, serveis generals, departament econòmic-financer, àrea de qualitat i la direcció de la Fundació. Per a la supervisió de la part més tècnica i metodològica l’Institut Guttmann compta amb el suport de la consultora INGECAL.

L’informe cobreix totes les activitats desenvolupades per l’Institut Guttmann durant l’exercici 2023, sense limitacions del seu abast en tot el referent a ella. La identificació dels aspectes materials ha estat sempre d’acord a la naturalesa de l’activitat i els grups d’interès. L’informe s’emmarca, un any més,  en els àmbits socials (persones i compromís amb la comunitat), econòmic i medi ambient, complint amb els indicadors establerts al model GRI.

Pacte Mundial de les Nacions Unides: Agenda 2030

L’Institut Guttmann es va adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides l’any 2015, i tres anys després es va constituir com a “Soci Signatory” la qual cosa no fa més que refermar el seu compromís amb els principis i objectius responsables per a la sostenibilitat que marca la ONU.

L’objectiu fonamental de l’Institut Guttmann, en aquest sentit, és promoure la reducció de les desigualtats socials de les persones amb discapacitat amb l’impuls dels “Objectius per al Desenvolupament Sostenible” (ODS), en concret aquells ODS que tenen a veure directament amb la discapacitat i que són afins a la nostra activitat amb l’objectiu posat en l’Agenda Mundial 2030.

Aquest informe documenta les activitats realitzades l’any 2023 relacionades amb els diferents assumptes d’RSC i les interrelacions amb els grups d’interès. El document és públic i es pot trobar a la web de l’Institut Guttmann. També està disponible a la web del GRI, a la de les Nacions Unides (Global Compact) i a la web de la Generalitat de Catalunya (Consell Català d’RSC).

L’Institut Guttmann s’ha identificat especialment, per la seva rellevància en les seves activitats, amb 6 ODS:

Com a Hospital Especialitzat en Neurorehabilitació, l’Institut Guttmann és centre de referència a nivell nacional i internacional en la seva especialitzat. L’activitat assistencial de l’Institut Guttmann es caracteritza per la consecució d’uns òptims resultats rehabilitadors, comparats amb altres hospitals de la nostra especialitat i sempre segons les escales de mesura internacionals.
També contribuïm de manera activa, i mitjançant la nostra activitat social, a la prevenció i reducció dels accidents de trànsit, així com amb el millor tractament de les seqüeles derivades d’aquests sinistres.


L’Institut Guttmann realitza des de gairebé 60 anys una intensa tasca vers la igualtat de drets i l’equiparació d’oportunitats de les persones amb discapacitat un cop acaben la seva estada hospitalària. Per a això, col•laborem de manera molt estreta amb les associacions de persones amb discapacitat. De fet, el Consell Social i de Participació, format per representats de les principals associacions i òrgan de govern consultiu de la nostra institució, ens ajuda a promoure i desenvolupar projectes rellevants per a afavorir el seu empoderament i autonomia personal


El projecte Guttmann Barcelona, molt especialment els apartaments per a la promoció de la vida independent, Guttmann Barcelona Life, és una iniciativa directament orientada al compliment  d’aquest objectiu: aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Institut Guttmann  afavoreix a les persones amb discapacitat l’accés a un habitatge digne i accessible, i al desenvolupament d’una vida independent i autònoma, que alhora respecti el seu propi estil de vida i la seva capacitat de decisió.


L’Institut Guttmann compta amb l’acreditació EMAS, la  ISO14001 i ISO14001 i la ISO 50001, sent un exemple d’organització sanitària que incorpora tot un seguit de mesures que protegeixen el medi ambient, i que a més promou la conscienciació de totes les persones amb les que es relaciona sobre la importància de contribuir a la mitigació del canvi climàtic.

L’Institut Guttmann també disposa de les següents acreditacions:

  • Verificació Registre europeu d’ecogestió i auditoria ambiental EMAS a l’hospital de Badalona.
  • Certificació de l’edifici de l’Hospital de Neurorehabilitació de Badalona amb una Qualificació Energètica B.
  • Certificació de l’edifici de Guttmann Barcelona amb una Qualificació Energètica A.
  • Certificació BREEAM®ES que acredita l’estàndard en construcció sostenible a l’edifici de Guttmann Barcelona amb una classificació de 56’30%.


La Fundació Institut Guttmann és una institució sòlida, reputada i respectada per la seva trajectòria de més de 54 anys treballant per a les persones i sent un exemple de responsabilitat, transparència i bon govern. La institució a través d’una firma independent, audita anualment els seus comptes per tal de garantir la seva correcta gestió patrimonial; exerceix una política de transparència informativa a través de la seva Memòria – Balanç Social i el Portal de Transparència i Bon Govern disponible a la pàgina web. Addicionalment, treballem en la implantació d’un Compliance Legal a l’organització.


L’Institut Guttmann orienta la seva activitat assistencial i investigadora a millorar la cooperació internacional a través de l’accés a la ciència, la tecnolo­gia i la innovació per augmentar l’intercanvi de coneixements. Així mateix, promou el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologies ecològicament racionals i sostenibles, l’augment de l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació en els seus processos rehabilitadors.


L’Institut Guttmann manté aliances estratègiques amb altres hospitals, universitats, empreses tecnològiques i centres de recerca internacionals per promoure l’intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers.
Finalment, forma part de les aliances eficaces en els àmbits de cooperació públic-privat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

Un dels projectes estratègics per a l’organització és la Consolidació Territorial per a garantir el posicionament i la visibilitat de la nostra institució com a centre de referència a Catalunya, mitjançant la formulació i l’establiment de sinèrgies amb altres institucions del SISCAT que permetin estendre els nostres programes comunitaris i incrementar les relacions assistencials entre centres; per a això, en 2023 hem començat a treballar en aquest projecte i ja hem pogut establir 5 acords de col·laboració amb diferents entitats del territori. 

ODS 1. La Fundació Institut Guttmann disposa d’un programa de Beques Tractament i del Programa UBUNTU, que agrupa i coordina totes aquelles accions destinades a vetllar per la dignitat, el respecte als drets i el benestar, tant físic com psicològic, moral i material, de totes les persones que es dirigeixen al nostre hospital, així com de les seves famílies.

ODS 4. Com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut Guttmann desenvolupa aspectes acadèmics, científics i de recerca en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l’autonomia personal en particular.

ODS 5. La Fundació treballa de manera continua per a la igualtat de gènere, i recentment ha elaborat i registrat un nou Pla d’Igualtat i està desenvolupant un Pla LGTBI.

ODS 6. Com es detalla a la Declaració Ambiental de 2023 de la Fundació Institut Guttmann, treballem una bona gestió mediambiental i sostenibilitat dels recursos hídrics.

ODS 7. Utilitzem l’energia de forma segura i sostenible, treballant per reduïr l’ús dels combustibles fòssils i apostant per energies renovables.

ODS 8. Més de 510 persones directa o indirectament són professionals de la Fundació Institut Guttmann, una organització solvent que sempre promou un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom. Regularment impulsem iniciatives internes per millorar el creixement econòmic i la productivitat.

ODS 9. Desenvolupem i fem recerca i innovació aplicada al nostre àmbit de coneixement. La Recerca Translacional té com a objectiu desenvolupar solucions sostenibles per als problemes de salut, traslladant el més ràpid possible els resultats de la investigació bàsica a la pràctica clínica.

ODS 12. La nostra organització consumeix de manera responsable, fomentant compres de proximitat i garantint modalitats de consum sostenibles. Sensibilitzem als diferents col·lectius implicats i un Manual de Conducta per a Proveïdors és el marc responsable sota el que treballem amb altres empreses.

ODS 15. Protegim la  biodiversitat I les espècies. Les instal·lacions de l’hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann estan ubicades dins el Parc natural de la Serra de Marina, que forma part de la Xarxa d’Espais Naturals protegits de la Diputació de Barcelona.


Per a qualsevol dubte o pregunta sobre aquesta memòria anual en format web, o per ampliar alguna informació concreta, pots escriure a comunicacio@guttmann.com